PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

250cc ฝาดำ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

350cc ฝาดำ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

500cc ฝาดำ

ขวด PET ชะลอม

ขนาดบรรจุ

250cc ฝาดำ

ขวด PET ชะลอม

ขนาดบรรจุ

300cc ฝาดำ

ขวด PET ชะลอม

ขนาดบรรจุ

500cc ฝาดำ

ขวด PET แปดเหลี่ยม

ขนาดบรรจุ

200cc ฝาดำ

ขวด PET แปดเหลี่ยม

ขนาดบรรจุ

250cc ฝาดำ

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

140cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

150cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

160cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

180cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

200cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

220cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

240cc

ขวด PP สี่เหลี่ยมพร้อมฝา

ขนาดบรรจุ

250cc