PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

250cc ฝาดำ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

350cc ฝาดำ

ขวด PET คริสตัล

ขนาดบรรจุ

500cc ฝาดำ

ขวด PET ชะลอม

ขนาดบรรจุ

250cc ฝาดำ

ขวด PET ชะลอม

ขนาดบรรจุ

300cc ฝาดำ

ขวด PET ชะลอม

ขนาดบรรจุ

500cc ฝาดำ

ขวด PET แปดเหลี่ยม

ขนาดบรรจุ

200cc ฝาดำ

ขวด PET แปดเหลี่ยม

ขนาดบรรจุ

250cc ฝาดำ