PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ส้อมจิ้มผลไม้

ขนาดบรรจุ

ส้อมพลาสติกขาว

ขนาดบรรจุ

ส้อมใหญ่ ขาว

ขนาดบรรจุ