PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

8oz ไม่มีหู ขาวล้วน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

8oz มีหู ขาวล้วน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

8oz มีหู คละลาย

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

8oz ลูกฟูกแนวนอน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

12oz ไม่มีหู คละลาย

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

16oz Ø90 ขาวล้วน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

16oz Ø90 คละลาย

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

22oz Ø90 ขาวล้วน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

22oz Ø90 คละลาย

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

6.5oz ไม่มีหู ขาวล้วน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

6.5oz มีหู ขาวล้วน

ถ้วยกระดาษ

ขนาดบรรจุ

6.5oz มีหู คละลาย

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

520cc ขาวล้วน

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

520cc คละลาย

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

750cc ขาวล้วน

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

750cc คละลาย