PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ฟิล์มห่อพาเลท

ขนาดบรรจุ

50cm หนา 17 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

8" หนา 8 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

10" หนา 10 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

12" หนา 8 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

12" หนา 8 ไมครอน (ม้วนเล็ก)

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

14" หนา 8 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

16" หนา 8 ไมครอน

ฟิล์มห่ออาหาร Power wrap

ขนาดบรรจุ

18" หนา 8 ไมครอน