PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

6oz Ø75

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

7oz Ø75

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

12oz Ø85

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

22oz Ø95

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

100g Ø95

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

150g Ø95

ถ้วย GPPS

ขนาดบรรจุ

200g Ø95