PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ฝาฮาฟ

ขนาดบรรจุ

Ø95

ฝาเรียบ

ขนาดบรรจุ

Ø75

ฝาเรียบ

ขนาดบรรจุ

Ø85

ฝาเรียบ

ขนาดบรรจุ

Ø90

ฝาเรียบ

ขนาดบรรจุ

Ø90 (ปิดถ้วยกระดาษ)

ฝาเรียบ

ขนาดบรรจุ

Ø95

ฝาโดม

ขนาดบรรจุ

Ø116

ฝาโดม

ขนาดบรรจุ

Ø75

ฝาโดม

ขนาดบรรจุ

Ø85

ฝาโดม

ขนาดบรรจุ

Ø90 (ปิดถ้วยกระดาษ)

ฝาโดม

ขนาดบรรจุ

Ø90

ฝาโดม

ขนาดบรรจุ

Ø95