PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ฝายกดื่ม PET

ขนาดบรรจุ

Ø95 รูสามเหลี่ยม

ฝายกดื่ม PET

ขนาดบรรจุ

Ø95 รูกลม

ฝายกดื่ม PET

ขนาดบรรจุ

Ø95 พับครึ่ง

ฝาเรียบ PET

ขนาดบรรจุ

Ø95 (CT)

ฝาเรียบ PET

ขนาดบรรจุ

Ø116

ฝาเรียบ PET

ขนาดบรรจุ

Ø95

ฝาเรียบ PP

ขนาดบรรจุ

Ø142

ฝาเรียบยกขอบ PET

ขนาดบรรจุ

Ø95 (CT)

ฝาโดม PET

ขนาดบรรจุ

Ø95 (CT)

ฝาโดม PET

ขนาดบรรจุ

Ø116

ฝาโดม PET

ขนาดบรรจุ

Ø95