PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

12oz Ø95 ลอนใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

12oz Ø95 ลอนลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 เรียบใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 เรียบลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 ลอนใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 ลอนลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

18oz Ø90 เรียบใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

18oz Ø90 เรียบลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

18oz Ø90 ลอนลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø90 เรียบใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø90 เรียบลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø90 ลอนใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø90 ลอนลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø95 เรียบใส

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø95 เรียบลาย

ถ้วยน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

20oz Ø95 ลอนใส