PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

6oz Ø75

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

7oz Ø75

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

9oz Ø85

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

10oz Ø85

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

11oz Ø85

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

12oz Ø85

แก้วน้ำ PP

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95