PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แก้วน้ำแคปซูล

ขนาดบรรจุ

12oz Ø95 เรียบใส

แก้วน้ำแคปซูล

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 เรียบใส

แก้วน้ำแคปซูล

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 เรียบลาย

แก้วน้ำแคปซูล

ขนาดบรรจุ

18oz Ø95 เรียบใส

แก้วน้ำแคปซูล

ขนาดบรรจุ

22oz Ø95 เรียบใส

แก้วน้ำแคปซูล

ขนาดบรรจุ

22oz Ø95 เรียบลาย