PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

12oz Ø85 เรียบใส

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

16oz Ø98 เรียบใส

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

20oz Ø98 เรียบใส

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

16oz Ø95 เรียบใส (B)

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

16oz Ø98 เรียบใส (B)

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

20oz Ø98 เรียบใส (B)

แก้ว PET

ขนาดบรรจุ

22oz Ø98 เรียบใส (B)