PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

500ml”    650ml”    900ml”

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ชามพลาสติก

ขนาดบรรจุ

900ml

ชามพลาสติก

ขนาดบรรจุ

500ml

ฝาเรียบ

ขนาดบรรจุ

Ø141