PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ชุดช้อนส้อมเล็ก (ใส) 4012C

ขนาดที่ผลิต

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

มีดใส P403C

ขนาดบรรจุ

ส้อมใส P402C

ขนาดบรรจุ

ช้อนใส P401C

ขนาดบรรจุ