PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

16oz Ø90 ขาวล้วน    22oz Ø90 ขาวล้วน   

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

850cc คละลาย

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

780cc คละลาย

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

750cc คละลาย