PRODUCT

d

“ตราดาว” สินค้าที่จัดจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่ดี
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูง และเป็นสินค้าเกรด A
สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ขนาดที่ผลิต

520cc ขาวล้วน    520cc คละลาย    750cc ขาวล้วน    750cc คละลาย    780cc คละลาย    850cc คละลาย

สินค้าที่เพิ่งรับชม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

850cc คละลาย

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

780cc คละลาย

ถ้วยซุปกระดาษ

ขนาดบรรจุ

750cc คละลาย